ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนันดา เมืองมัจฉา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเบญจมาศ เหล่าสะพาน
ครู คศ.3

นางสาววิภาวรรณ เหล่าศรียงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวภัทรภิรมย์ เอกบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจิรารัตน์ ศรีด้วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุมัทนา ลือคำหาร
ครู คศ.2