ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิชิต ชินกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนลินรัตน์ ฤทธิวัฒนานุสรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิภาวรรณ เหล่าศรียงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจมาศ เหล่าสะพาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

Mrs.Carina B.Regaspi
ครูชาวต่างชาติ

นางสาวภัทรภิรมย์ เอกบุตร
ครูผู้ช่วย