ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์
ครู คศ.3

นายนิรันดร์ โพธิพัฒไพบูลย์
ครู คศ.3

นางอรุณรัตน์ โพธิพัฒนไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุภาวดี ศรีวงยาง
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร พันธะไชย
ครู คศ.3

นางนิลตรา จันทะหาร
ครู คศ.3