ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิรันดร์ กงวงษ์
ครู คศ.3

นางอรุณรัตน์ โพธิพัฒนไพบูลย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางนิลตรา จันทะหาร
ครู คศ.3

นางสุภาวดี ศรีวงยาง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางชมภู มุ่งหมาย
ครูชำนาญการพิเศษ