ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุภพ เพชรก้อน
ครู คศ.3

นายอนุชา ทะราศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางยุพิศ ทะราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายชูชาติ พรหมคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ