ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุภพ เพชรก้อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายอนุชา ทะราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางยุพิศ ทะราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายชูชาติ พรหมคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเสรีภาพ กงเพชร
ครู คศ.3

นายสันติ ภูชนิด
ครู คศ.3

นางรัตนาพร เชี่ยวชูพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3