ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจันทนา พลทองสถิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1