ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคคลกรเดิมที่เคยทำงาน

นายอภิชาติ สุระคาย
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคคลกรเดิมที่เคยทำงาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายมงกุฎ ฤทธิ์ทรงเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายนิรันดร์ ศรีชำนิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวทิพาวรี โพธิ์รส

Mr.Christopher Andrew Burdett
ครูพิเศษ

นางพิกุล ปัทมาตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Mr.Motale Esene Ekole
ครูชาวต่างชาติ

Ms.Michelle Domagco Sipe
ครูชาวต่างชาติ

Mrs.Desiree P.Roque
ครูชาวต่างชาติ

ดารุณี เหล่าวงศ์โคตร
ธุรการ

อรวรรณ แสนคำ
ครูบรรณารักษ์