ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณพร ด้วงเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิสมัย นระแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางทักษิณา แสนท้าว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววัชรี พิกุลทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ดรโท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางนันทพร รัตนวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3