ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรรณพร ด้วงเกตุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิสมัย นระแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางทักษิณา แสนท้าว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววัชรี พิกุลทอง
ครูผู้ช่วย

นางสุมัทนา ลือคำหาร
ครู คศ.3