ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปี2556

นายเปรมชัย ศรีนครดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายวชิรวิชญ์ พลกล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายชัยวิชญ์ สมภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาววิชญาพร แสงแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวณัชชลิดา วังภูผา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวปัทมาพร โสวิชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวอรทัย อังกาบ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววรัญตรี ปัดโตยันทัง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวปวีณา สมมาต
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวปนัดดา พิมพะวงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายธีรพงษ์ ศรีวิเศษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0