ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิไล รัตนทิพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิกุล โพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต.ยุทธการณ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางจันทร์เพ็ญ บุตรโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเนตรนภา แพงภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางกัญญา เทพปันนา
ครู คศ.3

นายธีระพล คำมี
ครูผู้ช่วย