ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาย ยุทธชัย ไชยคำภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสัมฤทธิ์ ดีอันกอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางพรพรรรณ ศรีสถิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางละมัย จันทรเสนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมยุรี เรืองศรีมั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางประกอบแก้ว ภูสดศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุพรรณี โสภี
ครู คศ.2

นางอุลัยวรรณ ศิรินามมนตรี
ครู คศ.3