ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายสนับสนุนการสอน

นางสาวจุฬาภรณ์ คงกระเรียน
แม่บ้าน

นางสาวประมูล แสนคำ
แม่บ้าน

นายไพบูล แสนคำ
นักการภารโรง

นายบุญส่ง แสนเมือง
นักการภารโรง

นายณรงค์ จันทะวงษ์
นักการภารโรง