ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพัตรา วงศ์ราษฎร์
ครู คศ.2

นางชมภู มุ่งหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพรรณี ปกป้อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวฐิตาภรณ์ รัตนพินิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกชกร สีทำมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางกอบกุล เขตคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางมุกดาวรรณ บุปผาเฮ้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางจุฬาลักษณ์ เฮืองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางอารีย์ จันทะหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสยาม ศรีพิมพ์เมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจันจิราภรณ์ ศรีพลแสน
ครูผู้ช่วย

รางสาวรัชนีกร สืบมา
ครูผู้ช่วย