ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภัตรา สฤษชสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี เพชรน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางกชกร สีทำมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางกอบกุล เขตคาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางจุฬาลักษณ์ เฮืองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวสยาม ศรีพิมพ์เมือง
ครู คศ.3

นางสาวจันจิราภรณ์ ศรีพลแสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรัชนีกร สืบมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

จ่าเอกฐตวัฒน์ รัตนทิพย์
ครู คศ.2

นางสุภาพร พันธะไชย
ครู คศ.2

นางรัชนีเพ็ญ ไชยคำภา
ครู คศ.3