ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเนาวนิตย์ จรูญรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุพลณี เฮืองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพันธ์ทิพย์ โนนสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวธัญพร ผุยบัวค้อ
ครู คศ.1

นายโชควิวัฒน์ สีนอเพีย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววารุณี พิมพ์พิสนธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวประดุจพร โคฮาด
ครูผู้ช่วย