ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเนาวนิตย์ จรูญรักษ์
ครู คศ.3

นางสุพลณี เฮืองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางรัชนีเพ็ญ ไชยคำภา
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร ผุยบัวค้อ
ครูผู้ช่วย