ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานทางวิชาการ
วิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 3564) 13 ก.พ. 63
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-book )กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทค (อ่าน 5689) 02 มี.ค. 61
เอกสารประกอบการเรียน-เล่มที่-1-เศรษฐศาสตร์น่ารู้ โดย คุณครูพรรณพร ด้วงเกตุ (อ่าน 4350) 28 ก.ย. 60
เว็ปไซต์เพื่อการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูกุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์ (อ่าน 11488) 08 มิ.ย. 60
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม คุณครูสุพรรณี โสภี (อ่าน 4711) 07 มี.ค. 60
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง (อ่าน 4653) 23 ก.ย. 59
ศิลปะ ครูสุภพ เพชรก้อน (อ่าน 4748) 16 ส.ค. 55
งานวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่เรียนด้วยกระบวนการอ่าน (อ่าน 5126) 16 ส.ค. 55
เรียนคอมฯกับครูนิรันดร์ (อ่าน 4316) 16 ส.ค. 55