ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ ผิวพรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12102563
เบอร์โทรศัพท์ : 0933273984
อีเมล์ : Kruaew@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยาวุธ ชาญไชย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12102563
เบอร์โทรศัพท์ : 0821583856
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร ศรีธรรมบุตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12102563
เบอร์โทรศัพท์ : 086​ 2331823
อีเมล์ : freshframesri@gmail.com