ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงบประมาณ
ภารกิจงานบริหารงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานขอบข่ายการบริหารงบประมาณประกอบด้วย

 2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณ
              (1) การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
              (2) การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
              (3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2.2 การจัดสรรงบประมาณ
             (1) การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
             (2) กรเบิกจ่ายอนุมัติงบประมาณ
             (3) การโอนเงินงบประมาณ

2.3 การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
             (1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
             (2) การระดับทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา

2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
            (1) การจัดการทรัพยากร
            (2) การระดมทรัพยากร
            (3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์
            (4) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
            (5) กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
2.5 การบริหารการเงิน
           (1) การเบิกเงินจากคลัง
          (2) การรับเงิน
          (3) การเก็บรักษาเงิน
          (4) การจ่ายเงิน
          (5) การนำส่งเงิน
          (6) การกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี
2.6 การบริหารบัญชี
          (1) การจัดทำบัญชีการเงิน
          (2) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณทางการเงิน
          (3) การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
2.7 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
          (1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
          (2) การจัดหาพัสดุ
          (3) การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
          (4) การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

 

งบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 1
บัญชีจัดสรรงบประมาณงบประมาณประจำปี 2555 ครั้งที่ 1(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.5 KB
งบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 908.36 KB