ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคคล
ภารกิจงานบริหารบุคคล

 

การบริหารงานบุคคล
การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ขอบข่ายภารกิจการบริหารบุคคล
ประกอบด้วย
                  3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                  3.2 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
                  3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
                  3.4 วินัยและการรักษาวินัย
                  3.5 การออกจากราชการ

                  3.6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์