ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ
ภารกิจงานบริหารวิชาการ

งานบริหารงานวิชาการ

การบริหารวิชาการ เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้อง ความต้องการของผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยประสานความร่วมมือกับครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ จัดการศึกษา ภารกิจด้านวิชาการ ประกอบด้วย


1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.3 การวัดผล ประเมินผลเทียบโอนการเรียน
1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา
1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
1.7 การนิเทศการศึกษา
1.8 การแนะแนวการศึกษา
1.9 การพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.10 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถาบันศึกษาอื่น
1.11 กรส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา