ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป
ภารกิจงานบริหารทั่วไป

นายอนุชา  ทะราศรี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

การบริหารทั่วไปเป็นงานเกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบข่ายภารกิจ การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

4.1 การดำเนินงานธุรการ
4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายองค์กร
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ บริหารทั่วไป
4.8 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.9 การทำสำมะโนผู้เรียน
4.10 การรับนักเรียน
4.11 การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
4.12 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.13 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
4.14 งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
4.16 งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
4.17 การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร
4.18 งานบริการสาธารณะ
4.19 งานที่ไม่ระบุไว้ในงานอื่น