ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านเชียงยืนเปิดสอน 3 ระดับ
          1. ระดับก่อนประถมศึกษา
          2. ระดับประถมศึกษา
          3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 790.43 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.73 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระสังคมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.43 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.52 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.92 KB
สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.32 KB