ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ ( Mission)

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และการประกันคุณภาพการศึกษา

4.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะกับวุฒิภาวะ

5.สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

6.ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

 

เป้าประสงค์ ( Goals )  

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและด้านคุณธรรม  จริยธรรม ได้มาตรฐานการศึกษา    

2.นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

3.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

4.สถานศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

6.นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

8.ครู - ผู้บริหารมีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัดการศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

9.มีการระดมทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน