ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ ( Vision )

ภายในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านเชียงยืนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้คู่ คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้สู่มาตรฐานการศึกษาชาติและประชาคมอาเซี่ยน 


ปรัชญาของสถานศึกษา

ดี     เก่ง    มีความสุข
 
 
คำขวัญของสถานศึกษา
 
ความรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ประชาคมอาเซี่ยน