ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่อโรงเรียน 

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3