ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1.1  ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านเชียงยืน

                โรงเรียนบ้านเชียงยืนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน  ..  2460  ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 10ค่ำเดือน 5 ปี มะเส็ง รัตนโกสินทร์ศกที่ 136   ณ หมู่บ้านเชียงยืน ซึ่งขณะนั้นเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอ

กันทรวิชัย ขุนเอกอาสา นายอำเภอเชียงยืน เป็นผู้ทำเรื่องราวขอจัดตั้ง โดยมีนายจรูญ เป็นศึกษาธิการจังหวัด ครั้งแรกที่ตั้งมีครูคนเดียวคือ นายปลั่ง  รันเรือง อาศัยศาลาวัดกลางเป็นสถานที่เล่าเรียน ตั้งนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลเชียงยืน 1 (วัดกลาง )” นายปลั่ง  รันเรือง เป็นครูใหญ่คนแรก จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2480 เป็นเวลา  20 ปี

                ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.. 2464 การเรียนการสอนจัดตามโครงการศึกษา 2464 อันเป็นผลมาจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6 ) แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาสามัญ สอน ป. 1-3 และระดับประถมศึกษาวิสามัญ สอนในระดับชั้น ป.4-5  โรงเรียนบ้านเชียงยืน เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาสามัญ ป.1-3

                ต่อมา พ.. 2479 ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติขึ้นใหม่ ระดับการศึกษายังคงเป็นเช่นเดิม แต่เพิ่มการสอนชั้น ป.1-3 ถึง ป.4 , ระดับ ป.4-5 เพิ่มขึ้นถึง ป.5-6 โรงเรียนบ้านเชียงยืนเปิดสอนถึงระดับ ป. 1-4 เท่านั้น

                ต่อมามีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 4 .. 2498 และในปี พ.. 2501 เปิดทำการสอนระดับ มัธยมศึกษาสายสามัญ หลักสูตร 3 ปี  คือ มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรียกชื่อเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7  โรงเรียนจึงเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7

                .. 2498 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก

                .. 2503 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษาใหม่ ให้โรงเรียนประถมศึกษาใหม่ ให้โรงเรียนประถมศึกษาสอนตั้งแต่ ชั้น ป. 1-6 เด็กอายุย่างเข้าปีที่ สิบห้า ศึกษาอยู่ในระดับนี้

                .. 2509 โรงเรียนได้ถูกโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

                .. 2520 โอนกลับมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

                แรกตั้งโรงเรียนนักเรียนที่เข้าเรียนเป็นประชากรในท้องถิ่น แต่บางส่วนมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง จนนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงได้แยกไปตั้งโรงเรียน ณ หมู่บ้านตนเองเช่น

                .. 2481 แยกนักเรียนจากบ้านโคกสูง ไปตั้งโรงเรียนบ้านโคกสูง

                .. 2481 แยกนักเรียนจากบ้านสร้างแก้ว ไปตั้งโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว

                .. 2483 แยกนักเรียนหญิงไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านเชียงยืน

                .. 2490 แยกนักเรียนจากบ้านหนองศิริราษฎร์ ไปตั้งโรงเรียนบ้านหนองศิริราษฎร์

                แม้มีการแยกนักเรียนออกไปตั้งโรงเรียนตามหมู่บ้านของตนเองแล้ว แต่จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่เรียนคับแคบ ไม่สะดวกต่อกิจกรรมของสงฆ์ด้วย พระสงฆ์และชาวบ้าน โดยการสนับสนุนของขุนเชียงยืน (นายเพิ่ม  แสงอาวุธ ) กำนันตำบลเชียงยืน ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณดินด้านตะวันตกของหมู่บ้าน มีความเหมาะสม จึงพร้อมใจกันใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน

                .. 2486 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ใช้เงินศึกษาพลีเป็นทุนสมทบสร้างอาคารเรียน ซึ่งมีนายคุณ  รัตน์บุรมย์ ครูใหญ่และขุนเชียงยืน กำนันตำบลเชียงยืนเป็นหัวแรงสำคัญชักชวนพ่อค้าประชาชนสร้างอาคารเรียนและได้รับแรงสนับสนุนจากนาย วีระ  อินศร ศึกษาธิการอำเภอ

นายทิพย์   กฤษณมานิต นายอำเภอร่วมใจกันสร้าง  อาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ขนาด 3 ห้องเรียน ใช้เงินก่อสร้าง 800 บาท เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยได้เปลี่ยนนามโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเชียงยืน 1(รัฐราษฎร์อุทิศ) “ในสมัยนายฉลอง  สูตรสุวรรณ นายอำเภอเชียงยืน ได้เปลี่ยนนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลเชียงยืน 1(เชียงยืนวิทยา) และเมื่อปี พ.. 2493 กระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งเปลี่ยนนามใหม่ว่า โรงเรียนบ้านเชียงยืน (เชียงยืนวิทยา)”

จนมาถึง  วันที่   1    ตุลาคม   2523   ได้โอนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ การโอนการศึกษาประชาบาล  ..  2523  และเปิดทำการสอน ระดับ อนุบาล 1-2  ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

พ.ศ.2532 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดใหญ่

ปีการศึกษา  2539 เปิดทำการเรียนการสอน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( . 1-.3 ) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  จนถึงวันที่  7  เดือนตุลาคม   ..  2546  ได้เปลี่ยนสังกัดเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  4  กุมภาพันธ์ 2552 ได้เปลี่ยนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  จนถึงปัจจุบัน   
 

1.2    เขตบริการโรงเรียนบ้านเชียงยืน

ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีเขตบริการดังนี้

ตำบลเชียงยืน

- หมู่ที่ 3 บ้านเชียงยืน                                        - หมู่ 4  บ้านเชียงยืน

- หมู่ที่ 5 บ้านเชียงยืน                                       - หมู่ 16  บ้านเชียงยืน

- หมู่ที่ 18 บ้านเชียงยืน                                     - หมู่ 19  บ้านเชียงยืน

ระดับมัธยมศึกษา มีเขตบริการดังนี้

ตำบลเชียงยืน

- หมู่ที่ 1 บ้านหมากหญ้า                                 - หมู่ 2 บ้านโนนงิ้ว

- หมู่ที่ 3  บ้านเชียงยืน                                    - หมู่ที่ 4   บ้านเชียงยืน

- หมู่ที่ 5  บ้านเชียงยืน                                     - หมู่ที่ 6   บ้านโคกสูง

- หมู่ 10   บ้านหนองศิริราษฎร์                         -หมู่ที่ 14 บ้านโคกสูง

- หมู่ที่ 15 บ้านโคกสูง                                   - หมู่ที่ 16  บ้านเชียงยืน

- หมู่ที่ 18  บ้านเชียงยืน                                - หมู่ที่ 19 บ้านเชียงยืน

ตำบลโพนทอง    

-  หมู่ที่  7  บ้านหนองคู                                  - หมู่ที่  8  บ้านหนองคู

                                    -  หมู่ที่  11 บ้านหนองคู

                อาชีพของประชาชนในเขตบริการ ประมาณ ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพทำการเกษตร  ร้อยละ 8ค้าขาย ร้อยละ 5 รับราชการ  ร้อยละ 2 รับจ้างทั่วไป