ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
1.การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ
3.การจัดการเรียนในสถานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบนการเรียนรู้
6.การวัดผลประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้ มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข้งทางวิชาการ
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่ัจัดการศึกษา
15.จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16.การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการศึกษา
17.การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
18.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย