ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
ทำเนียบบุคคลากร
ทำเนียบบุคคากร
1.การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ
3.การจัดการเรียนในสถานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
18. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย