ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร 
1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ
3.การจัดการเรียนในสกานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณกาพการศึกษาในสถานศึกษา
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศิกษา
10.การแนะแนว
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ มาแนะแนวการเรียนต่อระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตราฐานการศึกษา
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีคามเข้มแข็งทางวิชาการ
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14.สงสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล คอบครัว องค์กร หน่ายงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15.การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติกับด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17.การพัฒนาและใช้สื่อในสถานศึกษา
18.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19.หลักสูตรกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
20.โครงการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
21.ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ภาพการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ 13  ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดศรีษะเกษ
ภาพการประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช้-งานวันวิทย์ปี 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.03 KB