ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
โครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระภาษาไทย
ทำเนียบบุคลากร
การพัฒนาหรือการดำเนินการ
การวางแผนด้านวิชาการ
การจัดการเรียนในสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การแนะแนว
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
การประสานงานความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หลักสูตรสาระภาษาไทย
แนวนโยบายการดำเนินงานกลุ่มสาระภาษาไทย
โครงการกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ความร่วมมืองานวิจัย ม.ราชภัฏมหาสารคาม