ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การวางแผนอัตรากำลัง
การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้