ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
การประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
งานวิจัยพื่อพัฒนานโยบายและแผน
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การดำเนินงานธุรการ
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
การทำสำมะโนผู้เรียน
การรับนักเรียน
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
งานกิจการนักเรียน
งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การจัดระบบการควบคุมภายในองค์กร
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2.5
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้