ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
1.การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเ
2.การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
3.การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
4.การโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
7.การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
8.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
9.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
10.การวางแผนพัสดุ
11. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งปลูกสร้าง
12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
13. จัดหาพัสดุ
14. การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
15. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
16. การเบิกจ่ายเงินจากคลัง
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
18. การนำเงินส่งคลัง
19. การจัดทำบัญชีการเงิน
20. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
21. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนจัด และรายงาน
22. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างการบริหารงบประมาณ