ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับกรให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
การวางแผนงานด้านวิชาการ
การจัดการเรียนในสถนศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการึกษาภายในสถานศึกษา
การพัฒนาและส่งเสรมให้มีแหล่งเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การแนะแนว
กาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษ
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ
กาประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กรและหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
การจัดทำระเบียบและแวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
การพัฒนาและใช้สือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ลูกเสือ เนตรนารี ,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ,ห้องปฏิบัติการทางภาษา,ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องศิลปะ,ห้องแนะแนว,ห้องจริยธรรม,ห้องพลศึกษา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 2.5
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้