ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างบริหารประจำสายชั้น
http://www.bcy.ac.th/person_7577
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหน
3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์
4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้
5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มี 4 เป้าหมายการพัฒนา
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก