ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้างการบริหารงานสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์ 
  4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้ 
  6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
  2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
  3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
  4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.42 KB
ตารางเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.75 KB
ภาพกิจกรรมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4