ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โครงสร้างการบริหารประจำสายชั้นป.2
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์
4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้
5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้