ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงสร้างการบริหารประจำสายชั้น ป.1
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์
4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้
5) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย
3) นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย
รายชื่อครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.93 KB
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.93 KB
ตารางเรียนรวม
ตารางเรียนปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.8 KB
โครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76 KB
ภาพกิจกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.76 MB