ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
โครงสร้างการบริหารประจำสายชั้นอนุบาล
โครงสร้างการบริหารประจำสายชั้นอนุบาล
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านเชียงยืน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มี 4 เป้าหมายการพัฒนา
มาตรฐานที่ 1.1มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
มาตรฐานด้านผู้เรียน 1.2
มาตรฐานที่ 1.3มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มี 4 เป้าหมายการพัฒนา
3.1จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นเเละปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเเละเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4.ประเมินพัฒนาเด็กตารมสภาพจริงเเละนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์เเละพัฒนาเด็ก
รายชื่อคณะครูบุคลากรทางการศึกษาสายชั้นปฐมวัย
รายชื่อคณะครูบุคลากรทางการศึกษาสายชั้นปฐมวัย
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน
ตารางการจัดประสบการณ์สำหรับสายชั้นปฐมวัย
ตารางการจัดประสบการณ์สำหรับสายชั้นปฐมวัย