ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 56 ประกาศผลสอบ/สั่งปิดภาคเรียนที่ 1
10 ต.ค. ประกาศผลสอบ/สั่งปิดภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
07 ต.ค. 56 ถึง 10 ต.ค. 56 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
9-10 ต.ค. 56  ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
30 ก.ย. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 กีฬาสีภายใน
3-5 ต.ค.56  กีฬาสีภายใน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระฯสุขฯ
23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบแก้ตัว
2-10 ต.ค. 56  สอบแก้ตัว/ แก้ 0, ร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/งานวัดผล
16 ก.ย. 56 ถึง 20 ก.ย. 56 ส่งคะแนนฝ่ายทะเบียน
1 ต.ค.56  ส่งคะแนนฝ่ายทะเบียน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูประจำวิชา
09 ก.ย. 56 ถึง 13 ก.ย. 56 วัดผลภาคเรียนที่ 1
23-25 ก.ย.56  วัดผลภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/งานวัดผล
02 ก.ย. 56 ถึง 06 ก.ย. 56 ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการ
18-20 ก.ย. ส่งข้อสอบฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/วิชาการ
26 ส.ค. 56 ถึง 30 ส.ค. 56 นิเทศภายใน
นิเทศภายใน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน วิชาการ/ครูทุกคน
19 ส.ค. 56 ถึง 23 ส.ค. 56 วันวิทยาศาสตร์
16 ส.ค วันวิทยาศาสตร์ (สัปดาห์วิทย์)
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระฯวิทย์
12 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 หยุดวันเฉลิมฯ
12 ส.ค. 56  หยุดวันเฉลิมฯ
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
05 ส.ค. 56 ถึง 09 ส.ค. 56 กิจกรรมวันแม่/ ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
9 ส.ค. 56  กิจกรรมวันแม่ฯ/ ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมฯ/สาระสังคม
29 ก.ค. 56 ถึง 02 ส.ค. 56 หยุดวันอาสาฯ/วันเข้าพรรษา
2 ส.ค. หยุดวันอาสาฯ/ 3 ส.ค. หยุดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมฯ/สาระสังคม
22 ก.ค. 56 ถึง 26 ก.ค. 56 หยุดวันอาสาฯ/วันเข้าพรรษา
22 ก.ค.  หยุดวันอาสาฯ  23 ก.ค. หยุดวันเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระภาษาไทย
15 ก.ค. 56 ถึง 19 ก.ค. 56 สอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1
18 - 19 ก.ค. สอบเก็บคะแนนภาคเรียนที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูประจำวิชา
08 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 นิเทศภายในและเยี่ยมบ้านนักเรียน
8-12 ก.ค.  นิเทศภายในและเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
01 ก.ค. 56 ถึง 05 ก.ค. 56 พิธีทบทวนคำปฏิฏานและสวนสนาม
1 ก.ค. พิธีทบทวนคำปฏิฏานและสวนสนาม
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมพัฒนาฯ
24 มิ.ย. 56 ถึง 28 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
26 มิ.ย.56  วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านเชียงยืน สาระไทย/อ.อภิชาติ
17 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
17 มิ.ย.56  ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน
10 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 พิธีประจำหมู่ ยุวฯ / พิธีไหว้ครู
12 มิ.ย. พิธีประจำหมู่ยุวฯ/ 13 มิ.ย.  พิธีไหว้ครู
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจกรรมฯ/สาระสังคม
03 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 เลือกตั้งประธานนักเรียน
7 มิ.ย. 56  เลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนบ้านเชียงยืน กิจการนักเรียน
27 พ.ค. 56 ถึง 31 พ.ค. 56 หยุดวันวิสาขบูชา
24 มิ.ย.56  หยุดวันวิสาขบูชา
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
20 พ.ค. 56 ถึง 24 พ.ค. 56 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ/แก้ 0. ร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูผู้สอน/วัดผล
16 พ.ค. 56 ถึง 17 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1
16 พ.ค. 56  เปิดภาคเรียนที่ 1/56
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน/ผู้บริหาร
13 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 ลงเวลาเตรียมความพร้อม
ลงเวลาเตรียมความพร้อม/ประชุมครู/ผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านเชียงยืน ครูทุกคน/ผู้บริหาร